Vedtægter


Vedtægter§ 1. Navn, hjemsted og formål

§ 2. Optagelse

§ 3. Medlemskabets ophør

§ 4. Rettigheder og pligter

§ 5. Møder og sammenkomster

§ 6. Ledelse og valg

§ 7. Generalforsamling

§ 8. Dagsorden og protokol

§ 9. Ledelsens og udvalgets beføjelser

§ 10. Fanen

§ 11. Gratulation

§ 12. Vedtægtsændringer

§ 13. Opløsning


§ 1. Navn, hjemsted og formål


Stk. 1.


Foreningen for berejste skandinaver, Naverne C.U.K. Aalborg stiftet den 01.01.1919, og

samtidig indtrådt som medlem af naver organisationen C.U.K.Stk.2.


Foreningen er upolitisk og har hjemsted i Aalborg.Stk. 3.


Foreningens formål er at samle berejste skandinaver, for ved møder og sammenkomster, at

vedligeholde minderne fra rejseårene, varetage organisationens interesser samt oplyse og

vejlede unge, om mulighederne i udlandet, når de ønsker at rejse ud for at dygtiggøre sig i

deres fag. Foreningen har ligeledes til formål at formidle kendskabet til de gamle

håndværksfag og traditioner, bl.a. ved foredrag for interesserede grupper og enkelt

personer, samt holde åbent hus arrangementer i hulen.
§ 2. Optagelse


Stk. 1.


Optages kan enhver som er fyldt 18 år, taler et skandinavisk sprog og kan bevise at have

opholdt sig og arbejdet i udlandet i mindst l år og 1 dag. De nordiske lande betragtes

gensidigt som udlandet.Stk. 2.


Anmodning om optagelse kan være mundtlig eller skriftlig og godkendes af en enig

bestyrelse. Ved evt. afvisning kan ansøgeren personligt fremføre sin anke på førstkommende

generalforsamling.Stk. 3.


Ved indmeldelse betales indskud for medlemsbog, emblem m.m.,samt kontingent frem til

nærmeste 1/1 eller 1/7, og hvorefter sekretæren tilmelder til CUK OG bladet ”DEN FARENDE

SVEND”Stk. 4 .


Ved overflytning fra anden C.U.K. -forening skal medlemsbogen være afmeldt, og

kontingent være betalt. Tilmelding til ny forening skal ske inden for 2 måneder for bevarelse

af anciennitet og berettigelse til direkte optagelse i ny afdeling.Stk. 5.


Er et medlem blevet optaget ved falsk erklæring, slettes vedkommende straks, afleverer

emblem og medlemsbog, og har intet krav over for foreningen.Stk. 6.


Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.
§ 3. Medlemskabets ophør.


Stk. 1.


Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til et halvårs skifte og noteres i

medlemsbogen. Kontingentet betales til udgangen af indeværende ½ år.Stk. 2.


Medlemmer med mere end 3 måneders kontingentrestance slettes efter mindst 2 skriftlige

påmindelser med 1 måneds mellemrum. Den første påmindelse sendes umiddelbart efter

3 måneder. Sker der ingen reaktion, afmeldes medlemsbladet og medlemskabet slettes.

Medlemmer, som slettes beholder ikke sin anciennitet ved genindmeldelse, selv om restancen

indbetales.
§ 4. Rettigheder og pligter


Stk. 1.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens og C.U.K.´s vedtægter, og leve op til

formålsbestemmelsen.Stk. 2.


Emblemet skal bæres ved alle møder og sammenkomster, ellers betales til bødekassen.

Bødekassen anvendes til fælles formål, primært sociale arrangementer, som besluttes af

bestyrelsen .

Alle medlemmer er lige, kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales min.

halv-årligt. Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld, udover det fulde

årskontingent.Stk. 3.


Medlemmer skal melde flytning til foreningens sekretær som meddeler ændringen til

C.U.K´s redaktør og kasserer .Stk. 4.


Medlemmer eller andre, som trods gentagne påmindelser fremkalder forstyrrelser i det

kammeratlige samvær, kan af 3 bestyrelsesmedlemmer bortvises fra lokalet.Stk. 5.


Skønnes et medlem at skade foreningen eller er til gene ved ufordragelig eller anstødelig

optræden ved møder og sammenkomster gælder kun C.U.K.s vedtægter, jævnfør C.U.K

vedtægt stk. 24.Stk. 6.


Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af klubbens

faciliteter, der ifølge lejekontrakten hører til hulen samt vedligeholdelse af foreningens

fællesfaciliteter. Skramleriforvalteren udarbejder liste over de forestående pligtarbejder og

tilsiger det antal hjælpere, der på skift må stille sig til rådighed til arbejdets udførelse
§ 5. Møder og sammenkomster


Stk. 1.


Der afholdes et medlemsmøde/ huleaften, i hver måned, Juli og August måned undtaget.

Hulemøderne er kun for medlemmerne og ledes af formanden. Der kan kun deltage

medlemmer og svende der ønsker optagelse. Svende der er gæster, kan ikke være tilstede

ved optagelse af en ny svend.

Hulemøder og åbne lørdage meddeles medlemmerne halvårligt via mail eller brev
§ 6. Ledelse og valg


Stk. 1.


Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer

må ikke være af samme husstand.Stk. 2


Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i ulige og lige år.

1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant vælges i lige år

2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og skramleriforvalter

Til formand og kasserer kan kun vælges medlemmer med mindst 2 års medlemskab.

Genvalg kan finde sted.Stk. 3.


Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages der suppleringsvalg på generalforsamlingen for

den resterende periode.Stk. 4.


På generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollører til at revidere foreningens regnskaber.

Hvert år vælges l bilagskontrollør for 2 år, samt l bilagskontrollør-suppleant for 1 år.

Alle øvrige valg for 2 år.Stk. 5.


På generalforsamlingen i ulige år vælges en fanebærer.Stk. 6


Alle bestyrelsesposter og udvalgsposter er ulønnede.
§ 7. Generalforsamling


Stk. l.


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som ledes af en valgt dirigent.

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelse eller udvalg.Stk. 2.


Den ordinære generalforsamling indvarsles i "Svenden" i december nummeret, og afholdes i

Aalborg på vores mødeaften i februar måned, kl. 19.00. Generalforsamlingen er

beslutningsdygtig, når mindst 25% af det samlede medlemstal er til stede på mødet.Stk. 3.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25% af

medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. Den kan tidligst afholdes 4 uger efter sidste

generalforsamling, og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, vedlagt dagsorden, og de

forslag som skal behandles. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.Stk. 4.


Der kan stemmes ved personlig fremmøde eller fuldmagt. Ingen kan som fuldmægtig på

generalforsamling repræsentere mere end eet medlem. Beslutninger træffes ved simpelt

flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved stemmelighed ved personvalg er

formandens/stedfortræders stemme udslagsgivende. Skriftlig afstemning foretages når et

medlem kræver dette.Stk. 5.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

14 dage før.Stk. 6.


Kontingent for forgående år, skal være betalt pr. 31 januar, restanter har ikke

stemmeret/møderet.
§ 8 Dagsorden og protokol


Dagsorden skal mindst indeholde følgende

Valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg

Beretning ved formanden

Fremlæggelse/godkendelse regnskab/budget v/kassereren.

Kontingent indeværende år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af suppleant

Valg af bilagskontrollør

Valg af bilagskontrollør suppleant

Valg af fanebærer.

Indkomne forslag

Eventuelt

Generalforsamlingens protokol underskrivers af mødets formand og foreningens sekretær.

Referat er tilgængelig i protokollen på efterfølgende hulemøde.
§ 9. Bestyrelsens og udvalgets beføjelser og pligter


Stk. 1.


Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og har dispositionsret over kassens midler

til formål der vedrører klubbens drift. Kræves der større beløb til nye tiltag eller

udskiftninger må generalforsamlingen først godkende dette. Bestyrelsen kan nedsætte

udvalg til hjælp og udpege medlemmer hertil. Trækker et bestyrelsesmedlem sig eller er

inhabil, indkaldes suppleanten.Stk. 2.

Samtlige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er ansvarlige for de til dem betroede midler og

materialer.Stk. 3.


Formanden leder møderne og repræsenterer foreningen udadtil som indadtil, og har i

enhver tid ret til at se foreningens regnskaber.Stk. 4.


Næstformanden overtager formandens forpligtelser ved dennes fravær.Stk.5


Kassereren fører alle forenings regnskaber og fremlægger revideret og underskrevet

regnskab på generalforsamlingen. Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.

Foreningens midler indsættes på en rentebærende konto. Udlån af foreningens midler må

under ingen omstændigheder finde sted.Stk. 6.


Sekretæren skal føre foreningens protokoller, som skal godkendes på det følgende møde,

sende referat til redaktøren ”Den farende svend”, samt udføre foreningens almindelige

korrespondance. Referat er tilgængelig i protokollen på efterfølgende hulemøde.Stk. 7.


Skramleriforvalteren fører bog over foreningens ejendele og har ansvaret for bog- og

fotosamling. Før foreningens møder skal han gøre klar til mødet, samt påse alt under mødet

foregår efter gældende regler.Stk. 8.


Bilagskontrollørene skal foretage kontrol af foreningens kasse og bankbeholdning, før det

fremlægges på generalforsamling. De har krav på at få alle, for kontrollen nødvendige

materialer. De skal kontrollere bilag og beholdninger. Kontrollen kan foretages som

stikprøve. Kontrollørerne attesterer rigtighed og noterer, om der er mangler ved regnskabet.

Bemærkning: Regnskabet kan ikke betragtes som godkendt før det er godkendt på

generalforsamling.
§ 10 Fanen


Foreningens fane bør være tilstede ved alle større fester og udflugter. Fanen må ikke deltage

i politiske eller faglige demonstrationer. Ved dødsfald blandt medlemmerne og efter

forespørgsel eller anmodning fra familien, repræsenterer fanebæreren foreningen med

fanen, som føres efter officielle regulativer.
§ 11 Gratulation


Foreningens medlemmer gratuleres på mærkedage ved et bestyrelsesmedlems

tilstedeværelse. Ved et medlems bryllup gratuleres.

Ved 25 års jubilæum i C.U.K. gratuleres, og de ved første 10 år i Aalborg afdeling gratuleres

og plade lægges i det runde bord.

Øvrige jubilæer som gratuleres er 40,50,60, og 65 år og derefter hver 5. år. Medlemmers

runde fødselsdage gratuleres ved 50 år derefter hvert 10. år.
§ 12 Vedtægtsændringer


Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på 2 hinanden følgende

generalforsamlinger med 2/3 af de afgivne stemmer.§ 13 Opløsning


Foreningen kan ikke opløses så længe den tæller mindst 5 medlemmer. I tilfælde af

opløsning overgår foreningens ejendele til C.UK s' hovedkasse indtil ny afdeling oprettes.Vedtægterne vedtaget første gang den 03.02.2016


Vedtægterne vedtaget anden gang den 02.03.2016Formand                                                 Kasserere
Næstformand                                        SekretærSkramleriforvalterer